Zobacz nasze referencje >>

SŁOWNIK DEFINICJI

Słownik definicji na podstawie: Polskich Norm, Słownika terminologicznego informacji naukowej, Majewskiego T.: Dokumentacja, Brandalska E.: Opracowania dokumentacyjne.

TŁUMACZENIE - (przekład) przełożenie tekstu dokumentu z jednego języka na inny; dokument przetłumaczony. Dokument piśmienniczy odtworzony z dowolnego języka w innym języku, również czynność, zasady i sposób oddawania treści w innym języku niż została ona sformułowana.

TŁUMACZENIE AUTORYZOWANE - (przekład autoryzowany) przekład dokonany za zgodą autora tekstu dokumentu i przez niego autoryzowany. Wykonane za Zgodą autora oryginału, przeważnie przez niego zatwierdzone, czasami również przejrzane, gdy autor orientuje się w języku przekładu. W tym wypadku tłumacz jest pełnomocnikiem autora w kontaktach z wydawnictwem w sprawach dotyczących sposobu odtworzenia oryginału.

TŁUMACZENIE DOSŁOWNE - (przekład dosłowny) przekład polegający na odtworzeniu każdego słowa tekstu dokumentu w danym języku przez odpowiednie słowo w innym języku. Tłumaczenie wiernie oddające tekst pierwowzoru.

TŁUMACZENIE NIEAUTORYZOWANE - dokonywane jest w warunkach uniemożliwiających lub wykluczających autoryzację (np. śmierć autora), ewentualnie dokonane jest bezprawnie, bez wiedzy i zgody autora oryginału. Autoryzacja nie ma zastosowania przy dokumentach anonimowych oraz tekstach typu prasowego, o ile nie wchodzi w grę zasada "wszelkie prawa zastrzeżone"

TŁUMACZENIE POŚREDNIE - (przekład pośredni) przekład z przekładu. Tłumaczenie to jest wspólnym dziełem autora i obu tłumaczy i podlega ochronie przewidzianej prawem autorskim.

TŁUMACZENIE WOLNE - (przekład wolny) przekład oddający treść dokumentu bez dosłownego odtworzenia tekstu. Tłumaczenie odtwarzające przede wszystkim problematykę i idee dzieła bez wiernego odwzorowania tekstu dokumentu.

WYDAWNICTWO INFORMACYJNE - wydawnictwo zwarte lub ciągłe zawierające wiadomości z różnych dziedzin nauki lub życia, opracowane w układzie umożliwiającym szybkie dotarcie, do poszukiwanej informacji.

ZESTAWIENIE TEMATYCZNE - wykaz dokumentów na określony temat, składający się z opisów bibliograficznych tych dokumentów uzupełnionych analizami dokumentacyjnymi.

ŹRÓDŁO INFORMACJI - wszelkie dokumenty, z których dokumentalista dowiaduje się bezpośrednio o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki, w celu informowania o tych osiągnięciach zainteresowanych użytkowników.

TELEFON CAŁODOBOWY

tel.: 537 123 000

biuro@centrum-tlumaczen.pl