Zobacz nasze referencje >>

Nauczanie języków obcych w szkołach w Europie

Na podstawie: Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2012. Key Data on Teaching Languages at School in Europe, 2012 Edition, (Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie) Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Przedstawione opisy dotyczą minimalnej oferty kształcenia, czyli obowiązkowego minimalnego programu nauczania i/lub minimalnego wymiaru zajęć ustanowionego przez centralne władze edukacyjne dla wszystkich uczniów na okres jednego roku lub na określoną liczbę lat. W wielu krajach minimalna oferta kształcenia dopuszcza pewną elastyczność, co umożliwia każdej szkole określenie pewnych elementów z zakresu realizacji podstawy programowej.

• Poniższe opisy dotyczą jedynie kształcenia ogólnego. Z tego względu wszelkie odniesienia w tekście do wszystkich uczniów oznaczają uczniów uczących się w szkołach ogólnokształcących. Informacja ta jest szczególnie istotna w odniesieniu do szkół średnich, a zwłaszcza szkół średnich drugiego stopnia, ponieważ niemal wszystkich krajach istnieją szkoły i profile zawodowe, które nie zostały uwzględnione w niniejszym opisie.

• Jeżeli liczba języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych różni się w zależności od profilu lub rodzaju szkoły, w tekście uwzględniono tylko największą liczbę języków obcych, których muszą się uczyć uczniowie. Dotyczy to kształcenia na poziomie szkół średnich w wielu krajach, gdzie istnieją różne ścieżki dydaktyczne/ profile lub różne rodzaje szkół.

• Wiek uczniów rozumiany jest jako nominalny wiek uczniów, czyli wiek uczniów będących w systemie edukacji. Nie uwzględniono wcześniejszego lub późniejszego rozpoczynania nauki w szkole, powtarzania klas lub innych przerw w procesie edukacji. Informacje na temat zależności pomiędzy nominalnym wiekiem uczniów a strukturą systemów edukacji przedstawiono w publikacji Eurydice na temat struktur krajowych systemów edukacyjnych. Publikację można przeglądać pod adresem: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tools/108_structure_education_systems_EN.pdf

• Każdy opis kraju rozpoczyna się od przedstawienia wieku rozpoczynania obowiązkowej nauki języka obcego (wiek ten znacznie się różni pomiędzy poszczególnymi krajami) i kończy się podaniem wieku zakończenia edukacji ogólnej na poziomie szkoły średniej (w zależności od kraju wiek ten wypada między 18. a 20. rokiem życia).

Belgia (BE fr)

Nauka języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego rozpoczyna się w wieku 10 lat, z wyjątkiem Brukseli, gdzie rozpoczyna się ona w wieku lat 8. W Brukseli obowiązkowym językiem obcym jest holenderski. Obowiązek nauki tego języka trwa do 18. roku życia. Szkoły mogą wykorzystać część wymiaru zajęć, standardowo przeznaczonych na inne przedmioty z programu nauczania, i wprowadzić naukę języka obcego dla uczniów pomiędzy 6. a 10. rokiem życia (lub w wieku 8 lat) zanim nauka języka obcego stanie się obowiązkowa. Zgodnie z podstawą programową szkoły powinny zapewnić wszystkim uczniom w wieku 14 lat możliwość nauki drugiego języka obcego (fakultatywnie) w ramach kształcenia ogólnego.

Belgia (BE de)

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka francuskiego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 3 lat. Język niemiecki jest językiem obowiązkowym dla uczniów z mniejszości francuskojęzycznej, mieszkających w regionie niemieckojęzycznym i uczęszczających do szkół, w których francuski jest językiem nauczania. Drugi obowiązkowy język obcy jest wprowadzany, gdy uczniowie mają 13 lat. Obowiązek nauki dwóch języków trwa do 18. roku życia. Od 14 roku życia uczniowie mogą wybierać profile/rodzaje szkół, umożliwiające im naukę trzech języków obcych aż do zakończenia edukacji na poziomie szkoły średniej.

Belgia (BE nl)

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka francuskiego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 10 lat. Szkoły mogą wykorzystać część wymiaru godzin, przeznaczonych na inne przedmioty z programu nauczania na wprowadzenie języka obcego dla uczniów pomiędzy 3. a 10. rokiem życia, jeszcze przed rozpoczęciem obowiązkowej nauki języka obcego. Język angielski, jako przedmiot obowiązkowy, jest wprowadzany w wieku 12 lat. Obowiązek nauki tych dwóch języków trwa do 18. roku życia. Od 16. roku życia uczniowie mogą wybierać profile/rodzaje szkół, umożliwiające im naukę trzech języków obcych aż do zakończenia edukacji na poziomie szkoły średniej.

Bułgaria

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 8 lat, natomiast drugi obowiązkowy język obcy jest wprowadzany w wieku 15 lat. Obowiązek nauki dwóch języków trwa do 19. roku życia. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 3 do 19 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Czechy

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 8 lat. Szkoły mają obowiązek umożliwić uczniom w wieku 13 lub 14 lat (w zależności od szkoły) naukę drugiego języka obcego jako przedmiotu fakultatywnego. W wieku 15 lat uczniowie rozpoczynają obowiązkową naukę drugiego języka obcego w ramach kształcenia ogólnego. Obowiązek nauki dwóch języków obcych trwa do 19. roku życia. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 3 do 19 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Dania

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka angielskiego w wieku 9 lat. Obowiązek ten trwa do 19 roku życia. W wieku 13 lat wszyscy uczniowie mogą uczyć się drugiego języka obcego, ponieważ szkoły muszą umożliwić wszystkim uczniom w tym wieku naukę drugiego języka obcego jako przedmiotu fakultatywnego. Od 16. roku życia uczniowie mogą wybierać profile/rodzaje szkół, w których uczą się nawet trzech języków obcych do 19. roku życia. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia dla szkół średnich drugiego stopnia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 16 do 19 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Niemcy

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 10 lat. Obowiązek ten trwa do 19. roku życia. Zgodnie z ustawodawstwem obowiązkowa nauka języka angielskiego powinna rozpocząć się w wieku 8 lat, jednak ten wymóg nie jest w pełni respektowany we wszystkich szkołach. W Badeni-Wirtembergii język obcy jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów w wieku 6 lat. W kraju związkowym Saara obowiązkowym językiem nie jest angielski, ale francuski. W wieku 12-16 lat uczniowie mogą wybierać profile/rodzaje szkół, gdzie uczą się dwóch języków obcych. W niektórych krajach związkowych (landach) uczniowie mogą podjąć taką decyzję już w wieku 11 lat. Między 16. a 17. rokiem życia wszyscy uczniowie mogą uczyć się nawet trzech języków obcych oprócz języka angielskiego, który jest przedmiotem obowiązkowym. Wszystkie szkoły muszą umożliwić uczniom naukę co najmniej dwóch innych języków obcych jako przedmiotów fakultatywnych.

Estonia

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego pomiędzy 7. a 9. rokiem życia; dokładny wiek określają szkoły. Drugi obowiązkowy język obcy jest wprowadzany pomiędzy 10. a 12. rokiem życia, w zależności od szkoły. Obowiązek nauki dwóch języków trwa do 19. roku życia. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 7 do 19 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Irlandia

Nauka języka obcego nie jest obowiązkowa. Wszyscy uczniowie uczą się języków państwowych: angielskiego i irlandzkiego. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia dla szkół średnich. W odniesieniu do uczniów w wieku od 12 do 18 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Grecja

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 8 lat. Drugi obowiązkowy język obcy jest wprowadzany w wieku 10 lat. Obowiązek nauki dwóch języków trwa do 15. roku życia. W wieku 15-18 lat uczniowie mają obowiązek nauki jednego języka obcego. Szkoły muszą jednak umożliwić naukę drugiego języka obcego jako przedmiotu fakultatywnego do czasu zakończenia nauki na poziomie szkoły średniej.

Hiszpania

Wszyscy uczniowie muszą rozpocząć naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 6 lat, chociaż zazwyczaj uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego już w drugim cyklu edukacji przedszkolnej. W większości wspólnot autonomicznych nauka rozpoczyna się w wieku 3 lat. Obowiązek ten trwa do 18. roku życia. We wspólnotach autonomicznych, w których występują dwa języki urzędowe, wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków. Od 12. roku życia wszyscy uczniowie mogą uczyć się drugiego języka obcego, ponieważ zgodnie z podstawą programową wszystkie szkoły muszą umożliwić wszystkim uczniom do ukończenia przez nich 18. roku życia naukę co najmniej jednego języka obcego jako przedmiotu fakultatywnego. W Aragonii, na Wyspach Kanaryjskich, w Galicji, Madrycie i Murcji drugi język obcy jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów w wieku 12 lat.

Francja

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 7 lat. Drugi obowiązkowy język obcy jest wprowadzany w wieku 13 lat. W wieku 14 lat drugi język obcy pozostaje przedmiotem obowiązkowym jedynie dla tych uczniów, którzy wybiorą określone profile/rodzaje szkół. Pozostali uczniowie kontynuują naukę jednego obowiązkowego języka obcego. W ramach kształcenia ogólnego wszyscy uczniowie od 15. roku życia uczą się dwóch języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych. Obowiązek ten trwa do 18. roku życia. Został on wprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2010/2011. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia dla szkół średnich. W odniesieniu do uczniów w wieku od 11 do 18 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Włochy

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 6 lat. W wieku od 11 do 14 lat wszyscy uczą się dwóch języków jako przedmiotów obowiązkowych. W wieku 14-19 lat wszyscy uczniowie mają tylko jeden obowiązkowy język obcy, jednak mogą wybierać profile/rodzaje szkół, w których uczą się nawet trzech języków obcych do 19. roku życia. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia dla szkół. W odniesieniu do uczniów w wieku od 6 do 19 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych. Pomimo tego, że autonomię posiadają zarówno szkoły podstawowe, jak i średnie, z tej swobody korzystają najczęściej szkoły średnie drugiego stopnia (uczniowie w wieku od 14 do 19 lat).

Cypr

Od września 2011 r. wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 6 lat. W niektórych szkołach obowiązkowa nauka języka angielskiego rozpoczyna się w wieku 5 lat, a wymóg ten powinien zostać wprowadzony we wszystkich szkołach do września 2015 r. Język francuski, jako przedmiot obowiązkowy, jest wprowadzany dla wszystkich uczniów w wieku 12 lat. Obowiązek nauki języka francuskiego i angielskiego trwa do 16. roku życia. W wieku 16-18 lat wszyscy uczniowie muszą uczyć się dwóch języków obcych, ale mogą wybrać inne języki niż angielski i francuski, ponieważ zgodnie z podstawą programową wszystkie szkoły muszą posiadać w swojej ofercie pięć języków obcych do wyboru jako przedmioty fakultatywne.

Łotwa

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 9 lat (ten wiek zostanie obniżony do 7 lat od roku 2013/2014). Drugi obowiązkowy język obcy jest wprowadzany w wieku 12 lat. Obowiązek nauki dwóch języków trwa do 19. roku życia. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia dla szkół. W odniesieniu do uczniów w wieku od 7 do 19 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Litwa

Od 2008 r. wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 8 lat. Drugi obowiązkowy język obcy jest wprowadzany w wieku 12 lat. Obowiązek nauki dwóch języków trwa do 16. roku życia. W wieku 16-18 lat uczniowie mają obowiązek nauki jednego języka obcego. Szkoły muszą jednak umożliwić uczniom naukę drugiego języka obcego jako przedmiotu fakultatywnego. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia dla szkół. W odniesieniu do uczniów w wieku od 3 do 18 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Luksemburg

W wieku 6 lat wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka niemieckiego jako przedmiotu obowiązkowego, a rok później, języka francuskiego, również jako przedmiotu obowiązkowego. W wieku 12 lat uczniowie, którzy wybiorą pewne profile/rodzaje szkół, muszą uczyć się angielskiego jako trzeciego języka. Język ten staje się przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów w wieku 14 lat. Obowiązek nauki wszystkich trzech języków trwa do 19. roku życia. W wieku 15 lat uczniowie, którzy wybiorą pewne profile/rodzaje szkół, uczą się czwartego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, nauka czterech języków trwa również do 19. roku życia.

Węgry

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 9 lat. Szkoły mogą wykorzystać część wymiaru zajęć, standardowo przeznaczonych na inne przedmioty z programu nauczania, na wcześniejsze wprowadzenie języka obcego dla uczniów pomiędzy 6. a 9. rokiem życia. W wieku 10 lat uczniowie, którzy wybiorą określone profile/rodzaje szkół, uczą się drugiego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego. W ramach kształcenia ogólnego ten drugi język obcy staje się obowiązkowy dla wszystkich uczniów w wieku 14 lat. Obowiązek nauki dwóch języków trwa do 18 roku życia. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 6 do 18 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Malta

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 8 lat. Drugi obowiązkowy język obcy jest wprowadzany w wieku 11 lat. Obowiązek nauki dwóch języków obcych (z których jednym musi być angielski) trwa do 16. roku życia. Od 13. roku życia wszyscy uczniowie mogą uczyć się trzeciego języka, ponieważ zgodnie z podstawą programową wszystkie szkoły muszą posiadać w swojej ofercie pięć języków obcych do wyboru jako przedmioty fakultatywne. Biorąc pod uwagę wielkość Malty, może się okazać, że uczniowie, którzy chcą się uczyć określonego języka, mogą być zapisani do grupy w innej szkole, która prowadzi naukę danego języka. W wieku 16 lat nauka języka obcego przestaje być obowiązkowa. Jednak wszystkie szkoły muszą zapewnić uczniom możliwość nauki języka obcego jako przedmiotu fakultatywnego oraz umożliwić wybór z oferty co najmniej 9 języków. W wieku 16 lat uczniowie, wybierający pewne profile muszą uczyć się nawet dwóch języków obcych.

Holandia

Uczniowie muszą rozpocząć naukę języka angielskiego pomiędzy 6. a 12. rokiem życia. Większość szkół wprowadza go jako język obowiązkowy dla wszystkich uczniów w wieku 10 lat. Obowiązek nauki języków obcych trwa do 18. roku życia. Pomiędzy 12. a 15. rokiem życia uczniowie, którzy wybiorą pewne profile/rodzaje szkół, muszą uczyć się nawet trzech języków obcych. W wieku 15 lat uczniowie, którzy wybiorą określone profile/rodzaje szkół, uczą się maksymalnie dwóch języków do 18. roku życia. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 6 do 18 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. Na przykład, szkoły podstawowe mogą decydować o trzydziestu procentach szkolnego programu nauczania. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Austria

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 6 lat. W wieku 12 lat uczniowie mogą wybierać profile/rodzaje szkół, gdzie uczą się dwóch języków obcych, a od 14. do 18. roku życia uczą się trzech języków obcych. Od 15. do 18. roku życia wszyscy uczniowie muszą uczyć się dwóch języków obcych w ramach kształcenia ogólnego. Na tym etapie edukacyjnym szkoły muszą umożliwić uczniom naukę języka obcego jako przedmiotu fakultatywnego. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 6 do 18 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Polska

Od roku szkolnego 2008/2009 wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 7 lat. Od roku szkolnego 2009/2010 drugi obowiązkowy język obcy jest wprowadzany w wieku 13 lat. Obowiązek nauki dwóch języków trwa do 19. roku życia. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 7 do 19 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Portugalia

Szkoły mają obowiązek umożliwić uczniom w wieku od 6 do 10 lat naukę języka angielskiego jako przedmiotu fakultatywnego. Nie jest to przedmiot obowiązkowy, jednak w praktyce niemal wszyscy uczniowie uczęszczają na zajęcia języka obcego. W wieku 10 lat wszyscy uczniowie muszą rozpocząć naukę języka obcego (nie jest wymagana nauka języka angielskiego). W wieku 12-15 lat wszyscy uczniowie muszą uczyć się dwóch języków obcych. Od 15. do 17. roku życia przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów w ramach kształcenia ogólnego pozostaje tylko jeden język obcy. Jednak w tym wieku uczniowie mogą wybierać profile/rodzaje szkół, gdzie uczą się dwóch języków obcych. Wszystkie szkoły mają także obowiązek umożliwić uczniom w wieku od 17. do 18. roku życia naukę języka obcego.

Rumunia

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 8 lat. Drugi obowiązkowy język obcy jest wprowadzany w wieku 10 lat. Obowiązek nauki dwóch języków trwa do 18. roku życia. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 6 do 18 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Słowenia

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 9 lat. Od 12. do 19. roku życia wszyscy uczniowie uczą się drugiego języka obcego. W roku szkolnym 2010/2011 wymóg ten był w trakcie wdrażania we wszystkich szkołach dla uczniów w wieku od 12 do 15 lat. Jednak po decyzji podjętej w listopadzie 2011 r. reforma została wstrzymana. Wszyscy uczniowie w wieku od 12 do 15 lat mają możliwość nauki trzeciego języka, ponieważ wszystkie szkoły zgodnie z podstawą programową muszą zapewnić naukę trzeciego języka jako przedmiotu fakultatywnego. Oprócz nauki dwóch obowiązkowych języków obcych, uczniowie, którzy w wieku od 15 do 19 lat wybiorą określone profile/rodzaje szkół, uczą się trzeciego języka obcego.

Słowacja

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 8 lat. Od roku szkolnego 2011/2012 wszyscy uczniowie muszą uczyć się języka angielskiego. Drugi obowiązkowy język obcy jest wprowadzany w wieku 11 lat. Obowiązek nauki dwóch języków trwa do 19. roku życia. Jednak wymóg ten nie jest jeszcze wdrożony we wszystkich szkołach: w roku 2010/2011 nie wszyscy uczniowie w wieku 9 lat uczyli się jednego języka obcego i nie wszyscy uczniowie w wieku od 13 do 15 lat uczyli się dwóch języków obcych. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 3 do 19 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Finlandia

W zależności od decyzji poszczególnych szkół uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 7, 8 lub 9 lat. Drugi obowiązkowy język obcy jest wprowadzany w wieku 13 lat. Jednym z języków musi być drugi język państwowy (szwedzki lub fiński, w zależności od wyboru uczniów).Obowiązek nauki dwóch języków trwa do 19. roku życia. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 7 do 19 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Szwecja

Wszyscy uczniowie muszą rozpocząć naukę języka angielskiego pomiędzy 7. a 16. rokiem życia. Szkoły mogą zdecydować, kiedy rozpocznie się nauczanie tego przedmiotu, jednak zazwyczaj uczniowie rozpoczynają naukę języka angielskiego przed 10. rokiem życia. Wszyscy uczniowie mają możliwość nauki drugiego języka obcego, ponieważ zgodnie z podstawą programową wszystkie szkoły muszą zapewnić naukę drugiego języka jako przedmiotu fakultatywnego. W tym wypadku także szkoły decydują, kiedy wprowadzony zostanie drugi język - zazwyczaj ma to miejsce, gdy uczniowie są w wieku 12 lat. Dla wszystkich uczniów w wieku od 16 do 19 lat jeden język obcy jest obowiązkowy, ale szkoły muszą zapewnić możliwość opcjonalnej nauki trzech języków obcych poza angielskim. W tym wieku uczniowie mogą także wybrać profile/rodzaje szkół, gdzie będą się uczyć dwóch języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 7 do 19 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Zjednoczone Królestwo - Anglia, Walia i Irlandia Północna

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego od 11. roku życia. Od 14. roku życia nauka języka nie jest już obowiązkowa dla uczniów. Jednak w Anglii i Irlandii Północnej wszystkie szkoły muszą oferować uczniom w wieku od 14 do 16 lat naukę co najmniej jednego języka obcego jako przedmiotu fakultatywnego. W Walii, pomimo tego, że zdecydowana większość szkół oferuje jeden język obcy, nie jest to sprecyzowany wymóg. Natomiast wszyscy uczniowie w wieku od 5 do 16 lat muszą uczyć się języka walijskiego. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 3 do 16 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych. Nauka języka obcego na poziomie szkoły podstawowej nie jest obowiązkowa, natomiast w większości szkół w Anglii i Irlandii Północnej taka edukacja jest prowadzona. W Walii liczba szkół prowadzących kształcenie językowe jest niewielka, lecz stale rosnąca. Nie istnieje żadna wspólna podstawa programowa, zobowiązująca uczniów w wieku 16-18 lat do nauki języków obcych.

Zjednoczone Królestwo - Szkocja

Program nauczania języków nie jest określony ustawowo. Szkoły i władze lokalne mogą dowolnie interpretować i dostosowywać do potrzeb placówek wytyczne centralnych władz edukacyjnych. „Wyniki i doświadczenia” w zakresie nauczania języków nowożytnych pokazują, że szkoły będą umożliwiać naukę języka nowożytnego uczniom przed ukończeniem 10. roku życia aż do zakończenia szkoły średniej.

Islandia

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 9 lat. W wieku 10 lat wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka duńskiego jako drugiego języka obowiązkowego. Zamiast duńskiego uczniowie mogą wybrać język szwedzki lub norweski, z zastrzeżeniem określonych warunków. Trzeci obowiązkowy język obcy w ramach kształcenia ogólnego jest wprowadzany w wieku 17 lat. Obowiązek nauki trzech języków dla wszystkich uczniów trwa tylko jeden rok, ponieważ pomiędzy 18. a 19. rokiem życia uczniowie mają obowiązek nauki tylko dwóch języków obcych. Jednak od 17. roku życia uczniowie mogą wybierać profile/rodzaje szkół, w których uczą się nawet czterech języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych do 20. roku życia. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 5 do 20 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Liechtenstein

Od roku szkolnego 2010/2011 wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 6 lat. Od 15. do 18. roku życia wszyscy uczniowie w ramach kształcenia ogólnego muszą uczyć się co najmniej angielskiego i francuskiego. W zależności od profilu/rodzaju szkoły uczniowie mogą uczyć się większej liczby języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych. Tak jest w przypadku uczniów w wieku 11 lat, którzy mogą wybrać profile/rodzaje szkół, w których uczą się zarówno angielskiego, jak i francuskiego. Od 13. roku życia uczniowie mogą wybierać profile/rodzaje szkół, gdzie będą się uczyć nawet trzech języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych. Od 14. do 18. roku życia uczniowie mogą wybierać profile/rodzaje szkół, w których uczą się nawet czterech języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych. Władze edukacyjne na szczeblu centralnym nie określają w pełni minimalnej oferty kształcenia. W odniesieniu do uczniów w wieku od 10 do 18 lat szkoły mają pewną autonomię w zakresie opracowywania szkolnego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. W rezultacie szkoły mogą zdecydować się na położenie większego nacisku na nauczanie języków obcych.

Norwegia

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 6 lat. Od 13. roku życia wszyscy uczniowie mają możliwość nauki drugiego języka obcego, ponieważ zgodnie z podstawą programową wszystkie szkoły muszą zapewnić naukę drugiego języka jako przedmiotu fakultatywnego. Od 16. roku życia uczniowie w ramach kształcenia ogólnego muszą uczyć się angielskiego przez kolejny rok. Nauka drugiego języka obcego jest obowiązkowa do 18. roku życia, jeśli uczniowie rozpoczęli jego naukę przed 16. rokiem życia, a w przeciwnym wypadku do 19. roku życia. Wszyscy uczniowie w wieku od 16 do 19 lat mogą zdecydować się na naukę trzeciego języka obcego, ponieważ wszystkie szkoły muszą posiadać w swojej ofercie programowej język obcy jako przedmiot fakultatywny.

Chorwacja

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 6 lat. Obowiązek ten trwa do 18. roku życia. Wszyscy uczniowie w wieku od 9 do 18 lat mają możliwość nauki dodatkowego języka obcego, ponieważ wszystkie szkoły muszą posiadać w swojej ofercie programowej język obcy jako przedmiot fakultatywny. W wieku 14 lat uczniowie mogą wybierać profile/rodzaje szkół, w których mogą się uczyć dwóch języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych aż do zakończenia kształcenia na poziomie szkoły średniej.

Turcja

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w wieku 9 lat. Ten obowiązek trwa do 18. roku życia. W wieku 14 lat uczniowie mogą wybierać profile/rodzaje szkół, w których uczą się dwóch języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych aż do zakończenia kształcenia na poziomie szkoły średniej.

TELEFON CAŁODOBOWY

tel.: 537 123 000

biuro@centrum-tlumaczen.pl